umami logo

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În desfășurarea activității sale, societatea S.C. Umami Sense S.R.L., cu sediul în Orasul Sinaia, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1173/2019, CUI RO 40733116 („Societatea”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați website-ul www.umami.greatfood.ro.

Societatea asigură, în permanență, respectarea tuturor principiilor și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în ceea ce privește prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea și transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private din sistemul comunicațiiilor electronice și alte acte normative.

Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care Societatea, în calitate de Operator de date, gestionează datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin accesarea website-ului www.umami.greatfood.ro.

Societatea va asigura actualizarea prezentei politici și va publica pe site cea mai recentă versiune a acesteia.

S.C. Umami Sense S.R.L., prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate, pentru realizarea obiectului său social de activitate și derulării raporturilor comerciale/contractuale, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Datele cu caracter personal sunt colectate, numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bunăvoie, din proprie iniţiativă, prin accesarea website-ului www.umami.greatfood.ro.

Utilizarea website-ului societății de către persoanele vizate și vizitatori presupune aderarea la Termenii și Condiţiile generale, Politica de confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, menţionate pe acest website .

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale societății S.C. Umami Sense S.R.L. şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (astfel cum acestea sunt dezvoltate în dreptul comunitar și legislaţia internă), ne asumăm obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate și vă asigurăm că nu vom prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a acestora.

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 
 • „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice; 
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; 
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 
 • „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 
 • „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul reglementărilor legale.

 

Prelucrarea și gestionarea datelor dumneavoastră personale se realizează cu respectarea următoarelor principii:

 • datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, colectează și utilizează minimul necesar de date, respectând astfel principiul minimizării prelucrării datelor; 
 • datele colectate sunt exacte și actuale, corecte și complete;
 • nu păstrează datele mai mult decât este necesar, asigurând implementarea unor perioade de retenție a datelor, acolo unde nu există o perioadă obligatorie prevăzută de lege; 
 • respectă drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal referitor la integritatea / securitatea și confidențialitatea acestora;

 

Consimțământul în condițiile enunțate de GDPR, prelucrarea datelor este legală numai dacă s-a obținut consimțământul persoanei vizate ale cărei date urmează să le colectăm și procesăm, situație în care Societatea noastră va prelucra datele cu caracter personal, doar în baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod expres și neechivoc, în toate situațiile în care se impune necesitatea acestuia.

Datele cu caracter personal (DCP) vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant, iar în cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată, S.C. Umami Sense S.R.L. va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop sau realizarii interesului său legitim.

Astfel, în contextul atribuţiilor legale şi al derulării activităţii curente a societății, și anume realizarea de vânzare și livrare de produse prin comandă telefonică sau on-line vă putem solicita anumite date cu caracter personal, precum: numele și prenumele, CNP, adresă, telefon, e-mail.

S.C. Umami Sense S.R.L., nu colectează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența sindicală sau politică, datele genetice, biometrice sau privind sănătatea și nici date privind viața sau orientarea sexuală.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Operator sunt Clienţii/Utilizatorii persoane fizice precum si reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact ale entităților co-contractante (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii).

Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate și corecte.

Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor oferite de S.C. Umami Sense S.R.L.

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către societate, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor S.C. Umami Sense S.R.L., persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al operatorului S.C. Umami Sense S.R.L. persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza acordului înainte de retragerea acestuia iar în legătură cu această opțiune persoană vizată este informată înainte de acordarea consimțământului.

Retragerea consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Precizăm că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are în vedere interesul nostru legitim și nevoile dvs, ținând cont după data efectuării primei comenzi, în considerarea faptului că puteți dori oricând să faceți comenzi ulterioare în cadrul platformei noastre și cunoscând opțiunile dvs. anterioare putem să vă oferim un serviciu mai bun.

Oricând puteți să ne solicitați încetarea prelucrării datelor dvs. în acest temei, prin accesarea căsuței dezabonare sau unsubscribe.

Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de S.C. Umami Sense S.R.L.

 

Scopul colectării datelor cu caracter personal

 

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus, va exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către S.C. Umami Sense S.R.L. a datelor colectate în următoarele scopuri:

 • derularea activităţii comerciale/contractuale a societății și anume onorarea comenzilor transmise de clienți; 
 • facturarea şi încasarea valorii produselor și serviciilor oferite de entitate; preluarea reclamatiilor/sau sugestiilor dumneavoastră pentru a vă răspunde în mod corespunzător;
 • expedierea ofertelor de marketing, promovare, reclamă, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • management operaţional; în cadrul acestei activități datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități, dar în numele și pe contul nostru în calitate de Operator în gestionarea relaţiilor cu clienţii; 
 • comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare; 
 • îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; 
 • comunicarea cu autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; 
 • activităţi de audit şi control/supraveghere; 
 • soluţionarea disputelor şi litigiilor.

În situația în care vom intenționa să prelucrăm/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal și în alte scopuri vă vom informa în timp util anterior prelucrării și/sau după caz a obține consimțământul dvs., conform prevederilor legale incidente.

Nu prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, urmând a vă informa și/sau după caz a obține consimțământul dvs., conform prevederilor legale incidente,

Operatorul va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi, fără consimţământul dvs., expres și anterior, cu excepţia partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos.

Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara grupului, care întreţin sistemele IT ale societății sau îţi furnizează servicii în numele nostru. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale societății noastre şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

Prin exceptie :

 • vom putea transmite datele dvs. către autoritățile competente care ne vor solicita sau cărora avem obligația de a le furniza datele dvs. în temeiul unor prevederi legale;
 • vom putea transmite datele dvs. către avocați, executori judecătorești sau instanțe de judecată în situația în care încălcați obligațiile asumate față de S.C. Umami Sense S.R.L. conform termenilor și condițiilor site-ului și înțelegem să ne exercităm drepturile legale în vederea recuperării prejudiciului cauzat, alte situații prevăzute de lege.

Precizăm că în fiecare situație în care vom transmite datele dvs. terților ne vom asigura că transferăm numai acele date necesare pentru îndeplinirea scopului în care datele dvs. sunt transmise, asigurându-ne că nu vom transmite în nicio situație mai multe date decat este necesar.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

 

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, CNP adresa, e-mail, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de S.C. Umami Sense S.R.L. cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri:

 • marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile societății, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener comercial prin orice mijloc de comunicare,inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice.În cazul în care S.C. Umami Sense S.R.L. intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Operator, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră, prin transmiterea unei cereri in acest sens .

În acest sens veți adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: adiluta23@yahoo.com., care va fi soluționată în termen de 48 ore de la înregistrarea acesteia.

În situația în care colectăm datele tale prin observaţie (de ex. prin intermediul camerelor de securitate), facem acest lucru pentru a respecta obligaţiile legale sau pentru a asigura interesele legitime, ca de exemplu asigurarea siguranţei clienților și angajaţilor S.C. Umami Sense S.R.L., protejarea proprietăţii tale personale şi a societății, precum şi securitatea sistemelor informatice şi mobile ale tale şi ale noastre.

În acest sens menționăm că utilizăm televiziune cu circuit închis (CCTV) în scopuri de siguranţă şi de detectare şi monitorizare a criminalității. Păstrăm informațiile colectate de CCTV numai pentru o perioadă de timp care ne permite să ajutăm organele de reglementare și organele de aplicare a legii. Aceste informații sunt păstrate în medii sigure și accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.

În acest scop, realizăm monitorizarea video continuă a anumitor zone ale restaurantului și în jurul acestuia (de exemplu, bucătărie, unele departamente de vânzări, case de marcat, parcare, depozit). Nu monitorizăm în locuri în care ar putea conduce la încălcarea confidențialității tale (de ex. toalete). De asemenea, nu folosim imaginea înregistrată în niciun alt scop și nu efectuăm analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la înregistrări se acordă numai pentru un grup restrâns de angajați de încredere și nu sunt partajate cu nimeni, cu excepția autorităților competente, ca probe în scopul procedurilor judiciare. Am limitat timpul de stocare al înregistrărilor la 30 de zile și după această perioadă, acestea sunt suprascrise automat, fără posibilitatea de a fi reproduse.

În relaţia cu S.C. Umami Sense S.R.L., persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi:

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) și Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, astfel cum a fost modificată și completată, persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele drepturi generale:

 • dreptul de a fi informat - cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces - Conform GDPR orice persoană vizată poate solicita dreptul de acces la datele personale, 
 • în anumite condiții, dreptul la rectificare sau de intervenție - persoanele vizate au dreptul de a ne solicita rectificarea datelor personale, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete și în special când datele personale nu au fost colectate direct;
 • dreptul la ștergere sau ”dreptul de a fi uitat” - face parte din noile prevederi introduse de GDPR și se bazează pe principiul de a garanta oricărui individ libertatea de a face ce vrea cu datele sale personale, inclusiv de a le șterge, dacă nu există un motiv convingător sau special pentru continuarea procesării și stocării acestora;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării – permite persoanei vizate să solicite restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal în cazul în care contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală;
 • dreptul la portabilitatea datelor - permite persoanelor să obțină și să reutilizeze datele lor personale în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii.dreptul de a ridica obiecții – reprezintă dreptul persoanei vizate de a se opune anumitor tipuri de prelucrări;
 • dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză;
 • dreptul a își retrage consimțământul atunci când acesta a fost acordat în scopul unei prelucrări;
 • dreptul a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, dacă se consideră necesar.dreptul de a se adresa justiției.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

 

În vederea realizării scopului menţionat, S.C. Umami Sense S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor societății, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere (cu excepţia situaţiei în care S.C. Umami Sense S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. Umami Sense S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale societății şi/sau vor fi distruse.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

De asemenea vom stoca datele dvs.: nume, prenume, CNP, adresa, e-mail, telefon atunci când le prelucram în scop de marketing, până la momentul la care vă retrageți consimțământul, dar nu mai mult de 5 ani.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată.

În timp ce S.C. Umami Sense S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile S.C. Umami Sense S.R.L.

Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate.

Odată ce sunt primite date personale, Operatorul utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Deși S.C. Umami Sense S.R.L. nu realizează astfel de operațiuni vă informăm că transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia UE și specific naţională privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Prin citirea şi semnarea acestui document, persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale invocate anterior, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe bază de consimţământ, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată societății S.C. Umami Sense S.R.L., în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către S.C. Umami Sense S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

În caz de opoziţie nejustificată, S.C. Umami Sense S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către S.C. Umami Sense S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de S.C. Umami Sense S.R.L. şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale dintre vânzator/livrator și client.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. Umami Sense S.R.L. poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. Umami Sense S.R.L. este îndreptăţită să considere contractul încheiat cu Clientul reziliat de drept, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

În cazul în care Societatea primește o solicitare din partea dvs. că persoana vizată în exercitarea oricărui drept din cele menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul specificat.

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plângeri cu privire la modul în care Societatea a gestionat datele personale, Societatea va raporta încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și va notifica fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident.

În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul S.C. Umami Sense S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: adiluta23@yahoo.com

Prin semnarea prezentului document contractual, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/ă corect, complet, precis în ceea ce privește informațiile furnizate, că aţi luat la cunoştinţă conținutul sau, că înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu prevederile sale.